070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Voortgezet onderwijs (VO)

Op onderstaande pagina vindt u informatie met betrekking tot de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

 

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond omtrent het voortgezet onderwijs gehouden. Deze is hier terug te kijken. 

Wat zijn de regels voor het schooladvies?
Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk in januari van het lopende schooljaar te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook.
Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de IEP-eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

 

Eindtoets en schooladvies
Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen.
Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het
kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

 

Totstandkoming schooladvies
In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij
met het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Behalve de toetsen van het IEP nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (IEP-) toetsen worden altijd op de rapportavonden
met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten.
Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. In oktober van groep 8 nemen we de NIO-toets af.
Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een
niveau-indicatie. Samen met de leerkracht van groep 8 en 7 bespreekt de IB-er alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben
van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie, concentratie en huiswerk.


Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo
U ontvangt in maart van groep 7 een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een
passende vo-school. In groep 8 krijgt u een scholenlijst. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen.

Wanneer uw kind in groep 8 zit zal u in november een uitnodiging krijgen voor de applicatie van ‘ouderrol’. Dit is een samenwerking met BOVO waarmee u uw kind in februari kan aanmelden op de VO school.
Tijdens de definitieve adviesgesprekken in groep 8 (gevoerd in januari/februari) zullen we met u het dossier (OKR) van uw kind bespreken. Vervolgens kunt u zich aanmelden via de ‘ouderrol’-omgeving, hierin staat dan de voorkeurslijst, welke u dient in te vullen. U wordt dan aangemeld op de school van uw eerste voorkeur. Het
kan voorkomen dat de school waarop u uw kind aanmeldt u nog uitnodigt om een aparte inschrijfverklaring te komen tekenen. Dit gaat buiten ons en BOVO om.


Onderwijskundig rapport
Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet
onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen.

 

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs
Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u, tijdens de informatieavond over het V.O., over de manier waarop de aanmelding geregeld is en wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in het
najaar ook een folder van BOVO* Haaglanden met alle informatie.

 

*BasisOnderwijsVoortgezetOnderwijs

 

Ouderrol

Op 't Prisma maken wij gebruik van de ouderrol vanuit BOVO. Dit betekent voor onze school dat wij géén gebruik maken van de papieren aanmeldbrieven met een unieke code. U als ouder meldt uzelf vooraf aan voor de ouderrol, in december ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging om een account aan te maken. 

Middels deze digitale omgeving heeft u toegang tot het overstapdossier van uw kind. Daarnaast kunt u vanaf de start van de aanmeldperiode uw kind digitaal aanmelden bij de school van eerste voorkeur. 

 

Beschrijving aanmelden ouderrol en aanmeldprocedure